🩶Applications Basics

Programlama Dili Türleri,

Compiled (Derlenen) Diller:

 • Java, C, C++ gibi diller bu kategoriye girer.

 • Derlenen dillerde, kaynak kod önce bir derleyici tarafından makine koduna dönüştürülür ve ardından çalıştırılır.

Interpreted (Yorumlanan) Diller:

 • Python, Ruby, Node.js, Perl gibi diller bu kategoriye girer.

 • Yorumlanan dillerde, kaynak kod doğrudan bir yorumlayıcı tarafından satır satır okunur ve çalıştırılır.


Derleme Süreci,

1 - Develop Source Code (Kaynak Kodu Geliştir):

 • Kaynak kod bir dosya da yazılır. Örneğin, MyClass.java dosyası içinde:

public class MyClass {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello World");
  }
}

2 - Compile (Derle):

 • Kaynak kod, bir derleyici kullanılarak makine koduna çevrilir. Örneğin:

javac MyClass.java
 • Bu komut, MyClass.java dosyasını derleyerek MyClass.class dosyasını oluşturur.

3 - Run (Çalıştır):

 • Derlenen kod çalıştırılır. Örneğin:

java MyClass
 • Bu komut, derlenmiş MyClass.class dosyasını çalıştırarak "Hello World" çıktısını üretir.


Yorumlama Süreci,

1 - Develop Source Code (Kaynak Kodu Geliştir):

 • Kaynak kod bir dosyada yazılır. Örneğin, main.py dosyası içinde:

def print_message():
  print("Hello World")

if __name__ == '__main__':
  print_message()

2 - Run ( Çalıştır ) :

 • Kaynak kod, bir yorumlayıcı kullanılarak doğrudan çalıştırılır. Örneğin:

python main.py
 • Bu komut, main.py dosyasını yorumlayarak "Hello World" çıktısını üretir.


Genel Farklar,

 • Derlenen Diller:

  • Kaynak kod önce derlenir, ardından çalıştırılır.

  • Genellikle daha hızlı çalışır, çünkü kod makine koduna çevrilmiştir.

  • Hata bulma ve düzeltme süreci daha karmaşıktır, çünkü hatalar derleme sırasında ortaya çıkar.

 • Yorumlanan Diller:

  • Kaynak kod doğrudan yorumlanır ve çalıştırılır.

  • Daha esnektir, çünkü kod satır satır çalıştırılır.

  • Hata bulma ve düzeltme süreci daha kolaydır, çünkü hatalar anında ortaya çıkar.


Python Çalışma süreci,

1 - Örneğin, main.py dosyasındaki Python kodu:

def print_message():
  print("Hello World")

if __name__ == '__main__':
  print_message()

2 - Derleme (Compilation):

Python'da kaynak kod, bir derleyici tarafından ara kod olarak adlandırılan bir biçime dönüştürülür. Bu ara kod, makine tarafından doğrudan yürütülemez ancak yorumlayıcı tarafından okunabilir. Bu ara kod bytecode olarak adlandırılır.

Ara Kod (Intermediary Bytecode),

Bu aşamada, Python kaynak kodu bytecode olarak adlandırılan ara koda dönüştürülür:

main.pyc

Bu dosya, main.py dosyasının derlenmiş halidir.

3 - Yorumlama (Interpretation)

Derlenmiş bytecode, bir yorumlayıcı tarafından makine koduna dönüştürülür ve çalıştırılır. Yorumlayıcı, bytecode'u satır satır okuyarak çalıştırır.

Makine Kodu (Machine Code)

Yorumlayıcı, bytecode'u makine koduna çevirir ve yürütür:

01101000 01100101 01101100 01101100 01101111 00100000 01110111 01101111 01110010 01101100 01100100

4 - Sanal Makine (Virtual Machine)

Python yorumlayıcısı, bir Python Sanal Makinesi (Python VM) üzerinde çalışır. Bu sanal makine, bytecode'u çalıştırarak son çıktıyı üretir.

Sanal Makine (Python VM)

Yorumlayıcı, bytecode'u Python VM üzerinde çalıştırır ve sonuç olarak:

Hello World

Özet,

Bu diyagram, python hello-world.py komutunun Python'daki derleme ve yorumlama sürecini nasıl çalıştığını göstermektedir.

+---------------------+   +--------------+   +-----------------+
|           |   |       |   |         |
| Source Code    |---> | Compiler  |---> |  Bytecode   |
| (hello-world.py)  |   | (Python)  |   | (in memory)  |
+---------------------+   +--------------+   +-----------------+
                            |
                            |
                            v
                        +-----------------+
                        |         |
                        | Interpreter  |
                        |  (Python VM)  |
                        |         |
                        +-----------------+
                            |
                            |
                            v
                        +-----------------+
                        |         |
                        | Machine Code  |
                        | ("Hello World") |
                        |         |
                        +-----------------+
                        
                        
                   ^
                   |
                   |                       
+-----------------------------python hello-world.py-------------------------+
 1. Kaynak Kod (Source Code) yazılır.

 2. Derleme (Compilation): Kaynak kod, bytecode'a dönüştürülür.

 3. Yorumlama ve Yürütme (Interpretation and Execution): Bytecode, Python VM tarafından yorumlanarak çalıştırılır ve makine koduna dönüştürülür.


Packages/Modules/Libraries

 • Filesystems: Dosya sistemleriyle etkileşim kurmayı sağlayan kütüphaneler ve modüller. Örneğin, dosya okuma/yazma işlemleri, dosya ve dizin yönetimi gibi.

 • Math: Matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan modüller ve kütüphaneler. Örneğin, Python'da math modülü, gelişmiş matematiksel fonksiyonlar sağlar.

 • Operating System: İşletim sistemi ile etkileşimi kolaylaştıran modüller. Örneğin, os modülü ile Python'da dosya sistemine ve işletim sistemi düzeyinde işlevlere erişilebilir.

 • HTTP: HTTP protokolü üzerinden web istekleri yapmak ve yanıtları işlemek için kullanılan kütüphaneler. Örneğin, Python'da requests modülü.

 • Security: Güvenlik ile ilgili işlemleri gerçekleştiren kütüphaneler. Örneğin, encrypt işlemleri için kullanılan kütüphaneler.

 • Networking: Ağ ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan kütüphaneler. Örneğin, socket programlama için kullanılan modüller.

 • Modül: Tek bir .py dosyası, belirli işlevler için fonksiyonlar ve sınıflar içerir.

 • Paket: İlgili modüllerin bir koleksiyonu, genellikle bir klasör içinde düzenlenir.

 • Kütüphane: Belirli bir amaca yönelik kapsamlı araçlar sunan birçok modül ve paketin birleşimi.

Build

Bir yazılımın derlenmesi, kaynak kodun çalıştırılabilir bir forma dönüştürülmesi sürecidir.

 • Compile: Kaynak kodun makine diline veya bytecode'a dönüştürülmesi işlemi. Örneğin, Java'da javac komutu ile kaynak kod derlenir.

 • Run Tests: Derlenen kodun çalıştırılarak test edilmesi. Bu aşama, yazılımın beklenildiği gibi çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

 • Package: Derlenen ve test edilen yazılımın paketlenmesi. Paketleme, yazılımın dağıtılabilir bir forma getirilmesidir.

 • Delivery: Paketlenmiş yazılımın son kullanıcılara veya hedef ortama teslim edilmesi süreci.

 • Check build procedure for different types of applications: Farklı türdeki uygulamalar için derleme prosedürlerinin kontrol edilmesi.

Last updated