💻
💻
💻
💻
Cheet Sheets
Ask or search…
K
🌂

ConfigMap

ConfigMap, gizli olmayan verileri key/value eşlenikleri şeklinde depolamak için kullanılan bir API nesnesidir. Podlar, ConfigMap'i environment variable, komut satırı argümanları veya yapılandırma dosyaları olarak kullanabilirler.
ConfigMap objeleri, secret objeleri ile birebir aynı işe yarar. Key/Value şeklinde veriler tutup, bunları podlara environment variable yada volume olarak aktarabiliriz. Kubelet ve yaml dosyalarıyla oluşturulur. Secret ile aynı şekilde oluşturulur.
ConfigMap de gizli olmayan, fakat yine de pod tanımından ayırmamız gereken konfigürasyon verileri tarzı bilgileri tutarız. Yani gizli olmasını istediğimiz veriyi, secret objesinde tutarız. Gizli olmasına gerek olmayan verileri "configmap" objesinde tutarız.
ConfigMap 'de veriler, base64 encode edilmiş şekilde saklanmaz.
Imperative olarak ConfigMap objelerinin oluşturulması,
kubectl create configmap "configmap_ismi" --from-literal="anahtar"="değer" --from-file="anahtar"="değerin_okunacagi_dosya" --from-file="değerin_okunacagi_dosya"
kubectl create configmap myconfigmap--from-literal=db_server=db.example.com --from-file=db_server=server.txt --from-file=config.json
ConfigMap objelerinin listelenmesi,
kubectl get configmap
ConfigMap objelerinin silinmesi,
kubectl delete configmap "configmap_ismi"
kubectl delete configmap my-configmap
Örnek, ConfigMap yaml dosyası.
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: myconfigmap
data:
db_server: "db.example.com"
database: "mydatabase"
site.settings: |
color=blue
padding:25px
---
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
name: configmappod
spec:
containers:
- name: configmapcontainer
image: ubuntu
env:
- name: DB_SERVER
valueFrom:
configMapKeyRef:
name: myconfigmap
key: db_server
- name: DATABASE
valueFrom:
configMapKeyRef:
name: myconfigmap
key: database
volumeMounts:
- name: config-vol
mountPath: "/config"
readOnly: true
volumes:
- name: config-vol
configMap:
name: myconfigmap
Secret & ConfigMap & Ephemeral Volumes birlikte kullanım örneği.