💻
💻
💻
💻
Cheet Sheets
Ask or search…
K
🐐

Kube Sheets

Kubernetes'in (kubectl) yaygın kullanılan komutlarından bazıları şunlardır:

Komut Adı
Açıklama
Kullanım Örneği
kubectl get
Kaynakları listeler.
kubectl get pods
kubectl describe
Kaynak detaylarını gösterir.
kubectl describe pod <pod-name>
kubectl create
Yeni bir kaynak oluşturur.
kubectl create -f <file.yaml>
kubectl delete
Bir kaynağı siler.
kubectl delete pod <pod-name>
kubectl logs
Bir pod'daki konteynerlerin loglarını gösterir.
kubectl logs <pod-name>
kubectl exec
Bir pod'daki konteynerde komut çalıştırır.
kubectl exec <pod-name> -- ls /
kubectl apply
Kaynak değişikliklerini uygular.
kubectl apply -f <file.yaml>
kubectl port-forward
Bir pod'a lokal port üzerinden erişim sağlar.
kubectl port-forward <pod-name> 8080:80
kubectl run
Belirtilen imajı kullanarak pod çalıştırır.
kubectl run nginx --image=nginx
kubectl expose
Pod'u ağ üzerinde erişilebilir yapar.
kubectl expose pod nginx --port=80
kubectl scale
Replica sayısını değiştirir.
kubectl scale deployment nginx --replicas=3
kubectl rollout
Deployment güncellemelerini yönetir.
kubectl rollout status deployment/nginx
kubectl set
Kaynaklarda özellikleri günceller.
kubectl set image deploy/nginx nginx=nginx:1.9.1
kubectl label
Kaynaklara etiket ekler veya günceller.
kubectl label pods <pod-name> env=prod
kubectl annotate
Kaynaklara not ekler veya günceller.
kubectl annotate pod <pod-name> note="my note"
kubectl config
Kubeconfig ayarlarıyla oynar.
kubectl config view
kubectl cluster-info
Cluster hakkında temel bilgileri verir.
kubectl cluster-info
kubectl top
Kaynakların kaynak kullanımını gösterir.
kubectl top nodes
kubectl cordon
Bir node'u planlama dışı bırakır.
kubectl cordon <node-name>
kubectl uncordon
Bir node'un planlama dışı olma durumunu kaldırır.
kubectl uncordon <node-name>
kubectl drain
Bir node'da çalışan pod'ları boşaltır.
kubectl drain <node-name>
kubectl taint
Bir node'a taint ekler veya kaldırır.
kubectl taint nodes <node-name> key=value:NoSchedule
kubectl cp
Pod ile yerel sistem arasında dosya kopyalar.
kubectl cp <pod-name>:/path/to/remote /path/to/local
kubectl auth
Yetkilendirme ile ilgili işlemler yapar.
kubectl auth can-i list pods
kubectl version
Klient ve sunucu sürüm bilgisi verir.
kubectl version
kubectl proxy
Kubernetes API sunucusuna bir proxy oluşturur.
kubectl proxy
kubectl diff
Canlı obje ve bir dosyadaki obje arasındaki farkı gösterir.
kubectl diff -f <file.yaml>
kubectl patch
Kaynaklarda değişiklik yapar.
kubectl patch pod <pod-name> -p '{"spec": {"containers":[{"name":"nginx","image":"nginx:1.9.1"}]}}'
kubectl replace
Kaynakları değiştirir.
kubectl replace -f <file.yaml>
kubectl wait
Kaynakların belirli bir duruma gelmesini bekler.
kubectl wait --for=condition=complete job/myjob
kubectl attach
Bir konteynere bağlanır.
kubectl attach <pod-name> -i
kubectl edit
Kaynakları düzenler.
kubectl edit pod <pod-name>
kubectl api-resources
Kullanılabilir API kaynaklarını listeler.
kubectl api-resources
kubectl api-versions
Desteklenen API sürümlerini listeler.
kubectl api-versions
kubectl completion
Otomatik tamamlama için script üretir.
source <(kubectl completion bash)
kubectl config get-contexts
Mevcut konteksleri listeler.
kubectl config get-contexts
kubectl config use-context
Belirtilen konteksi kullanır.
kubectl config use-context my-cluster
kubectl config set-context
Bir konteksi ayarlar veya günceller.
kubectl config set-context my-cluster --namespace=myns
kubectl config current-context
Aktif konteksi gösterir.
kubectl config current-context
kubectl plugin
Kubectl eklentileriyle çalışır.
kubectl plugin list
kubectl certificate
Sertifika talepleriyle çalışır.
kubectl certificate approve mycert
Bu, Kubernetes'de (kubectl ile) kullanılan yaygın komutlardan sadece bir bölümüdür. Kubernetes çok geniş kapsamlı bir platform olduğu için bu listeyi genişletebilir veya belirli bir kullanım senaryosu için daha spesifik komutları araştırabilirsiniz.