🐐Examining the data of our GO application

Counter Metrics

package main

import (
    "net/http"
    "fmt"
    "log"
    "github.com/gorilla/mux"
    "github.com/prometheus/client_golang/prometheus"
    "github.com/prometheus/client_golang/prometheus/promhttp"
    "github.com/prometheus/client_golang/prometheus/promauto"
)

var
    REQUEST_COUNT = promauto.NewCounter(prometheus.CounterOpts{
        Name: "go_app_requests_count",
        Help: "Total App HTTP Requests count.",
    })

func main() {
    // Start the application
    startMyApp()
}

func startMyApp() {
    router := mux.NewRouter()
    router.HandleFunc("/birthday/{name}", func(rw http.ResponseWriter, r *http.Request) {
            vars := mux.Vars(r)
            name := vars["name"]
            greetings := fmt.Sprintf("Happy Birthday %s :)", name)
            rw.Write([]byte(greetings))

            REQUEST_COUNT.Inc()
    }).Methods("GET")

    log.Println("Starting the application server...")
    router.Path("/metrics").Handler(promhttp.Handler())
    http.ListenAndServe(":8000", router)

Yukarıdaki Go uygulamasında, uygulamanın alınan HTTP isteklerinin sayısını izlemeyi sağlıyoruz. Bu, uygulamanın ne kadar trafiği işlediğini anlamamıza yardımcı olur.

Uygulamada, "go_app_requests_count" adında bir Prometheus Counter metriği oluşturuyoruz ve bu metriği kullanarak, /birthday/{name} yoluna gelen HTTP isteklerinin toplam sayısını izliyoruz.

 1. İlk olarak, Prometheus'un client_golang kütüphanesini kullanarak uyumlu metrikler oluşturmak için gerekli paketleri içe aktarıyoruz:

import (
  ...
  "github.com/prometheus/client_golang/prometheus"
  "github.com/prometheus/client_golang/prometheus/promhttp"
  "github.com/prometheus/client_golang/prometheus/promauto"
)
 1. "github.com/prometheus/client_golang/prometheus": Bu paket, Prometheus metriklerini tanımlamak ve işlemek için kullanılan temel yapıları içerir. Counter, Gauge, Histogram ve Summary gibi metrik türlerini tanımlamak için bu paketin sağladığı yapıları kullanırız.

 2. "github.com/prometheus/client_golang/prometheus/promhttp": Bu paket, Prometheus metriklerini sunan HTTP handler'larını sağlar. Bu paket sayesinde, uygulamanızdaki /metrics yolunu tanımlayarak Prometheus'un metrikleri alabilmesi için bir HTTP endpoint oluşturabilirsiniz. Bu paketin en önemli işlevi olan promhttp.Handler() işlevi, metrikleri döndüren bir HTTP handler oluşturur.

 3. "github.com/prometheus/client_golang/prometheus/promauto": Bu paket, metriklerin otomatik olarak kaydedilmesini sağlar. Bu sayede, uygulamanızdaki metriklerinizi tanımladıktan sonra, Prometheus'un bunları otomatik olarak kaydetmesini ve toplamasını sağlar. Bu paketin NewCounter, NewGauge, NewHistogram ve NewSummary gibi işlevleri, metrikleri otomatik olarak kaydeden nesneler oluşturmak için kullanılır.

Bu modüller, Prometheus'un Go uygulamalarında kullanılabilmesi için gerekli temel yapıları ve işlevleri sağlar. İçe aktarılan bu paketler sayesinde, Go uygulamanızda Prometheus metrikleri tanımlayabilir, bu metrikleri bir HTTP endpoint üzerinden sunabilir ve Prometheus tarafından otomatik olarak toplanmalarını sağlayabilirsiniz.

 1. Daha sonra, uygulamanın HTTP isteklerinin sayısını izlemek için bir Prometheus Counter metriği oluşturuyoruz. Counter, artan sayıları temsil eden ve sadece artırılabilen bir metrik türüdür:

var REQUEST_COUNT = promauto.NewCounter(prometheus.CounterOpts{
  Name: "go_app_requests_count",
  Help: "Total App HTTP Requests count.",
})

Burada, "go_app_requests_count" adında bir Counter metriği oluşturuyoruz ve "Total App HTTP Requests count." açıklamasını ekliyoruz.

 1. /birthday/{name} yolundaki HTTP isteklerini işleyen işlevde, her istek için Counter metriğini 1 artırıyoruz:

func(rw http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  ...
  REQUEST_COUNT.Inc()
}

REQUEST_COUNT.Inc() işlevi, metriği 1 birim artırmak için kullanılır.

 1. Son olarak, Prometheus'un uygulama metriklerini alabilmesi için /metrics yolunu tanımlıyoruz:

router.Path("/metrics").Handler(promhttp.Handler())

promhttp.Handler() işlevi, Prometheus metriklerini döndüren bir HTTP handler oluşturur. Bu sayede Prometheus, uygulamadan metrikleri alarak izleme ve uyarılar için kullanabilir.

Özetle, yukarıdaki Go uygulaması, Prometheus ile entegre olarak çalışmak üzere tasarlanmıştır. Uygulamanın HTTP istek sayısını izleyen bir Counter metriği oluşturulmuş ve bu metriği Prometheus'a sunmak için /metrics yolunu kullanıyoruz.

 • Yukarıdaki uygulamayı çalışır duruma getirdikten sonra, Go uygulamamızı "Prometheus" a dahil ediyoruz. Aşağıdaki parametreleri prometheus yaml dosyamıza tanımladıktan sonra, prometheus servisimizi restart ediyoruz.

 - job_name: "prom_go_app"

  # metrics_path defaults to '/metrics'
  # scheme defaults to 'http'.
  static_configs:
   - targets: ["10.90.0.144:8000"]
 • Gördüğünüz gibi go uygulamamız target olarak eklenmiş durumda.

Prometheus dashboard kullanarak, go uygulamamıza gelen toplan request miktarını görüntüleyebiliriz.

.

.

.

Gauge Metrics

package main

import (
    "net/http"
    "fmt"
    "log"
    "time"
    "github.com/gorilla/mux"
    "github.com/prometheus/client_golang/prometheus"
    "github.com/prometheus/client_golang/prometheus/promhttp"
    "github.com/prometheus/client_golang/prometheus/promauto"
)

var
    REQUEST_INPROGRESS = promauto.NewGauge(prometheus.GaugeOpts{
        Name: "go_app_requests_inprogress",
        Help: "Number of application requests in progress",
    })

func main() {
    // Start the application
    startMyApp()
}

func startMyApp() {
    router := mux.NewRouter()
    router.HandleFunc("/birthday/{name}", func(rw http.ResponseWriter, r *http.Request) {
            REQUEST_INPROGRESS.Inc()
            vars := mux.Vars(r)
            name := vars["name"]
            greetings := fmt.Sprintf("Happy Birthday %s :)", name)
            time.Sleep(5 * time.Second)
            rw.Write([]byte(greetings))

            REQUEST_INPROGRESS.Dec()
    }).Methods("GET")

    log.Println("Starting the application server...")
    router.Path("/metrics").Handler(promhttp.Handler())
    http.ListenAndServe(":8000", router)

Bu uygulamada, şu anda işlem gören HTTP isteklerinin sayısını izlemeyi sağlıyoruz.

 1. İlk olarak, uygulamanın şu anda işlem gören HTTP isteklerinin sayısını izlemek için bir Prometheus Gauge metriği oluşturuyoruz. Gauge, artan ve azalan sayıları temsil eden ve hem artırılabilen hem de azaltılabilen bir metrik türüdür:

var REQUEST_INPROGRESS = promauto.NewGauge(prometheus.GaugeOpts{
  Name: "go_app_requests_inprogress",
  Help: "Number of application requests in progress",
})

Burada, "go_app_requests_inprogress" adında bir Gauge metriği oluşturuyoruz ve "Number of application requests in progress" açıklamasını ekliyoruz.

 1. /birthday/{name} yolundaki HTTP isteklerini işleyen işlevde, her istek için Gauge metriğini 1 artırıyoruz:

func(rw http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  REQUEST_INPROGRESS.Inc()
  ...
}

REQUEST_INPROGRESS.Inc() işlevi, metriği 1 birim artırmak için kullanılır.

 1. İstek işlendikten sonra, Gauge metriğini 1 azaltıyoruz:

func(rw http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  ...
  REQUEST_INPROGRESS.Dec()
}

REQUEST_INPROGRESS.Dec() işlevi, metriği 1 birim azaltmak için kullanılır.

 1. Son olarak, Prometheus'un uygulama metriklerini alabilmesi için /metrics yolunu tanımlıyoruz:

router.Path("/metrics").Handler(promhttp.Handler())

promhttp.Handler() işlevi, Prometheus metriklerini döndüren bir HTTP handler oluşturur. Bu sayede Prometheus, uygulamadan metrikleri alarak izleme ve uyarılar için kullanabilir.

Özetle, yukarıdaki Go uygulamasında, şu anda işlem gören HTTP isteklerinin sayısını izlemeyi sağlıyoruz. Uygulamada "go_app_requests_inprogress" adında bir Gauge metriği oluşturuyoruz ve bu metriği kullanarak, şu anda işlem gören isteklerin sayısını izliyoruz.

.

.

.

Summary Metrics

package main

import (
    "net/http"
    "fmt"
    "log"
    "time"
    "github.com/gorilla/mux"
    "github.com/prometheus/client_golang/prometheus"
    "github.com/prometheus/client_golang/prometheus/promhttp"
    "github.com/prometheus/client_golang/prometheus/promauto"
)

var
    REQUEST_RESPOND_TIME = promauto.NewSummaryVec(prometheus.SummaryOpts{
        Name: "go_app_response_latency_seconds",
        Help: "Response latency in seconds.",
    }, []string{"path"})


func routeMiddleware(next http.Handler) http.Handler {

    return http.HandlerFunc(func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
        start_time := time.Now()
        route := mux.CurrentRoute(r)
        path, _ := route.GetPathTemplate()

        next.ServeHTTP(w, r)
        time_taken := time.Since(start_time)
        REQUEST_RESPOND_TIME.WithLabelValues(path).Observe(time_taken.Seconds())

    })

}

func main() {
    // Start the application
    startMyApp()
}

func startMyApp() {
    router := mux.NewRouter()
    router.HandleFunc("/birthday/{name}", func(rw http.ResponseWriter, r *http.Request) {
        vars := mux.Vars(r)
        name := vars["name"]
        greetings := fmt.Sprintf("Happy Birthday %s :)", name)

        time.Sleep(5 * time.Second)
        rw.Write([]byte(greetings))

    }).Methods("GET")

    router.Use(routeMiddleware)
    log.Println("Starting the application server...")
    router.Path("/metrics").Handler(promhttp.Handler())
    http.ListenAndServe(":8000", router)
}

Bu uygulamada, uygulamanın HTTP isteklerine yanıt verme süresini ölçmeyi sağlıyoruz.

 1. İlk olarak, yanıt verme süresini izlemek için bir Prometheus SummaryVec metriği oluşturuyoruz. Summary, veri örneklerinin sayısı, toplamı ve istatistiksel dağılımını temsil eden bir metrik türüdür:

var REQUEST_RESPOND_TIME = promauto.NewSummaryVec(prometheus.SummaryOpts{
  Name: "go_app_response_latency_seconds",
  Help: "Response latency in seconds.",
}, []string{"path"})

Burada, "go_app_response_latency_seconds" adında bir SummaryVec metriği oluşturuyoruz ve "Response latency in seconds." açıklamasını ekliyoruz. Ayrıca, "path" etiketi ile isteklerin hangi yola yapıldığını belirtiyoruz.

 1. routeMiddleware adında bir middleware işlevi tanımlıyoruz. Bu işlev, bir HTTP isteğinin süresini ölçmeye ve isteğin tamamlanma süresini Summary metriğine kaydetmeye yardımcı olur:

func routeMiddleware(next http.Handler) http.Handler {
  ...
}
 1. Middleware işlevi içinde, isteğin başlangıç zamanını kaydediyoruz ve isteğin yolunu alıyoruz:

start_time := time.Now()
route := mux.CurrentRoute(r)
path, _ := route.GetPathTemplate()
 1. İstek işlendikten sonra, geçen süreyi hesaplayarak Summary metriğine kaydediyoruz:

next.ServeHTTP(w, r)
time_taken := time.Since(start_time)
REQUEST_RESPOND_TIME.WithLabelValues(path).Observe(time_taken.Seconds())

REQUEST_RESPOND_TIME.WithLabelValues(path).Observe(time_taken.Seconds()) işlevi, isteğin tamamlanma süresini ölçen metriği kaydetmek için kullanılır.

 1. Son olarak, Prometheus'un uygulama metriklerini alabilmesi için /metrics yolunu tanımlıyoruz:

router.Path("/metrics").Handler(promhttp.Handler())

promhttp.Handler() işlevi, Prometheus metriklerini döndüren bir HTTP handler oluşturur. Bu sayede Prometheus, uygulamadan metrikleri alarak izleme ve uyarılar için kullanabilir.

Özetle, yukarıdaki Go uygulamasında, uygulamanın HTTP isteklerine yanıt verme süresini ölçmeyi sağlıyoruz. Uygulamada "go_app_response_latency_seconds" adında bir SummaryVec metriği oluşturuyoruz ve bu metriği kullanarak, yanıt verme sürelerini izliyoruz.

REQUEST_RESPOND_TIME metriğine veri kaydetme işlemi, startMyApp() fonksiyonu içerisinde değil, routeMiddleware adlı middleware işlevi içerisinde gerçekleştirilir. routeMiddleware işlevi, HTTP isteklerinin sürelerini ölçen ve bu süreleri REQUEST_RESPOND_TIME metriğine kaydeden bir işleve sahiptir.

startMyApp() fonksiyonu içinde şu kod satırı ile middleware'i kullanıma alıyoruz:

router.Use(routeMiddleware)

router.Use(routeMiddleware) ile routeMiddleware işlevini uygulamanın tüm yollarına uygularız. Bu sayede her bir istek, routeMiddleware işlevi içindeki kodla işlenir ve isteğin süresi REQUEST_RESPOND_TIME metriğine kaydedilir.

routeMiddleware işlevi içinde, isteğin başlangıç zamanını alır, isteğin gerçekleştiği yolun şablonunu alır, ardından isteğin işlenmesini sürdürür ve isteğin tamamlanma süresini ölçer:

start_time := time.Now()
route := mux.CurrentRoute(r)
path, _ := route.GetPathTemplate()

next.ServeHTTP(w, r)
time_taken := time.Since(start_time)

Son olarak, geçen süreyi hesapladıktan sonra, REQUEST_RESPOND_TIME metriğine kaydediyoruz:

REQUEST_RESPOND_TIME.WithLabelValues(path).Observe(time_taken.Seconds())

Bu şekilde, REQUEST_RESPOND_TIME metriği, uygulamanın HTTP isteklerine yanıt verme süresini ölçer ve Prometheus bu metrikler üzerinden uygulamanın performansını takip edebilir.

.

.

.

Histogram Metrics

package main

import (
    "net/http"
    "fmt"
    "log"
    "time"
    "github.com/gorilla/mux"
    "github.com/prometheus/client_golang/prometheus"
    "github.com/prometheus/client_golang/prometheus/promhttp"
    "github.com/prometheus/client_golang/prometheus/promauto"
)

var
    REQUEST_RESPOND_TIME = promauto.NewHistogramVec(prometheus.HistogramOpts{
        Name: "go_app_response_latency_seconds",
        Help: "Response latency in seconds.",
    }, []string{"path"})


func routeMiddleware(next http.Handler) http.Handler {

    return http.HandlerFunc(func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
        start_time := time.Now()
        route := mux.CurrentRoute(r)
        path, _ := route.GetPathTemplate()

        next.ServeHTTP(w, r)
        time_taken := time.Since(start_time)
        REQUEST_RESPOND_TIME.WithLabelValues(path).Observe(time_taken.Seconds())

    })

}

func main() {
    // Start the application
    startMyApp()
}

func startMyApp() {
    router := mux.NewRouter()
    router.HandleFunc("/birthday/{name}", func(rw http.ResponseWriter, r *http.Request) {
        vars := mux.Vars(r)
        name := vars["name"]
        greetings := fmt.Sprintf("Happy Birthday %s :)", name)

        time.Sleep(2 * time.Second)
        rw.Write([]byte(greetings))

    }).Methods("GET")

    router.Use(routeMiddleware)
    log.Println("Starting the application server...")
    router.Path("/metrics").Handler(promhttp.Handler())
    http.ListenAndServe(":8000", router)
}

Yukarıdaki Go uygulaması Prometheus için metrikler toplar ve histogram metriği kullanır. Histogram, istek sürelerinin dağılımını temsil eder ve belirli bir süre içinde ne kadar süre harcandığını gösterir. Şimdi Prometheus ile ilgili kısımları açıklayalım.

 1. Histogram metriği tanımlama:

var REQUEST_RESPOND_TIME = promauto.NewHistogramVec(prometheus.HistogramOpts{
    Name: "go_app_response_latency_seconds",
    Help: "Response latency in seconds.",
}, []string{"path"})

Bu kod parçası, go_app_response_latency_seconds adlı bir histogram metriği oluşturur. Bu metrik, yanıt gecikme sürelerini saniye cinsinden gösterir ve etiket olarak "path" kullanır.

 1. Middleware işlevi:

func routeMiddleware(next http.Handler) http.Handler {
  return http.HandlerFunc(func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    start_time := time.Now()
    route := mux.CurrentRoute(r)
    path, _ := route.GetPathTemplate()

    next.ServeHTTP(w, r)
    time_taken := time.Since(start_time)
    REQUEST_RESPOND_TIME.WithLabelValues(path).Observe(time_taken.Seconds())
  })
}

routeMiddleware işlevi, her HTTP isteğinin başlangıç ve bitiş zamanını ölçer ve bu süreyi REQUEST_RESPOND_TIME histogram metriğine kaydeder. İşlev ayrıca, hangi yolun süreyi aldığını belirtmek için "path" etiketini kullanır.

 1. Middleware'i kullanma:

router.Use(routeMiddleware)

Bu kod parçası, routeMiddleware işlevini uygulamamız için kullanılabilir hale getirir. Böylece, her bir istek için yanıt süreleri ölçülür ve metriğe kaydedilir.

 1. Prometheus metriklerini sunma:

router.Path("/metrics").Handler(promhttp.Handler())

Bu satır, uygulamanın /metrics yolunda Prometheus metriklerini sunar. Bu sayede, Prometheus bu yolu tarayarak uygulamanın performans metriklerini toplayabilir.

...

...

...

Last updated