🗒️prometheus.yml dosyasına ilk bakış:

Aşağıdaki yaml dosyası Prometheus'un standart konfigürasyon dosyasının bir örneğidir. Bu dosya, Prometheus'un scrape işlemleri, alerting (alarm) ayarları ve kuralların nasıl çalışacağı hakkında ayarları içerir.

# my global config
global:
 scrape_interval: 15s # Set the scrape interval to every 15 seconds. Default is every 1 minute.
 evaluation_interval: 15s # Evaluate rules every 15 seconds. The default is every 1 minute.
 # scrape_timeout is set to the global default (10s).

# Alertmanager configuration
alerting:
 alertmanagers:
  - static_configs:
    - targets:
     # - alertmanager:9093

# Load rules once and periodically evaluate them according to the global 'evaluation_interval'.
rule_files:
 # - "first_rules.yml"
 # - "second_rules.yml"

# A scrape configuration containing exactly one endpoint to scrape:
# Here it's Prometheus itself.
scrape_configs:
 # The job name is added as a label `job=<job_name>` to any timeseries scraped from this config.
 - job_name: "prometheus"

  # metrics_path defaults to '/metrics'
  # scheme defaults to 'http'.

  static_configs:
   - targets: ["localhost:9090"]
 • global: Bu bölüm global konfigürasyon ayarlarını içerir. scrape_interval ayarı, scrape edilecek hedeflere yapılacak sorguların sıklığını, evaluation_interval ise alert kurallarının kaç saniyede bir değerlendirileceğini belirler. scrape_timeout ise scrape işleminin sonlandırılacağı süreyi belirler.

 • alerting: Bu bölümde alertmanager konfigürasyonu yer alır. Alertmanager, Prometheus'tan gelen uyarıları alır ve belirtilen kurallara göre kullanıcıları uyarır. alertmanagers bölümünde alertmanager'ın hangi adreslerde çalıştığını belirtiriz.

 • rule_files: Bu bölümde alert ve recording kurallarının yükleneceği dosyaların listesi yer alır. Eğer bu bölüm boşsa kurallar yüklenmez.

 • scrape_configs: Bu bölüm scrape edilecek hedeflerin listesini içerir. job_name ayarı hedeflerin hangi iş tanımıyla scrape edileceğini belirler. static_configs bölümünde scrape edilecek hedeflerin adreslerini belirtiriz.

  • Yukarıdaki örnek dosya, Prometheus'un kendi metriklerini scrape etmek için ayarlanmıştır. Dosyanın son bölümünde, scrape_configs bölümünde prometheus adında bir iş tanımı ve localhost:9090 adresinde çalışan bir hedef tanımlanmıştır. Bu ayarlar sayesinde Prometheus, kendi metriklerini her 15 saniyede bir sorgular ve sonuçları depolar.

Last updated