👨‍🚒mysql exporter

MySQL Exporter, MySQL sunucusunda çalışan ve sunucu üzerinde birçok önemli performans ölçütünü yakalayan bir istemci hizmetidir. Bu ölçütler arasında CPU kullanımı, bellek tüketimi, sorgu sayısı, sorgu süresi, ağ trafiği ve daha fazlası yer alabilir. MySQL Exporter, bu metrikleri ölçer ve Prometheus tarafından toplanabilir hale getirilir. Sonuç olarak, Prometheus bu metrikleri toplar, depolar ve analiz eder, böylece sistem yöneticileri ve geliştiriciler performans sorunlarını tespit edebilir, kapasite planlaması yapabilir ve genel veritabanı sağlığını izleyebilir.

MySQL Exporter Kullanıcısı Oluşturma

 1. MySQL veritabanına root kullanıcısıyla bağlanın:

  mysql -u root -p
 2. MySQL komut satırına giriş yaptıktan sonra, aşağıdaki SQL komutlarını sırasıyla çalıştırın:

  CREATE USER 'exporter'@'localhost' IDENTIFIED BY 'hkyDh42Kb';
  GRANT PROCESS, REPLICATION CLIENT, SELECT ON *.* TO 'exporter'@'localhost';
  FLUSH PRIVILEGES;
  EXIT;

  Yukarıdaki komutlarla aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmektedir:

  • CREATE USER 'exporter'@'localhost' IDENTIFIED BY 'hkyDh42Kb'; komutuyla exporter adında bir kullanıcı oluşturulur. Bu kullanıcının erişim sağlayabileceği IP adresi localhost olarak belirlenir.

  • GRANT PROCESS, REPLICATION CLIENT, SELECT ON *.* TO 'exporter'@'localhost'; komutuyla exporter kullanıcısına PROCESS, REPLICATION CLIENT ve SELECT yetkileri verilir. Bu yetkiler, MySQL Exporter'ın gerekli veritabanı metriklerini alabilmesi için gereklidir.

  • FLUSH PRIVILEGES; komutuyla MySQL yetki tabloları yenilenir ve yapılan değişikliklerin etkili olması sağlanır.

  • EXIT; komutuyla MySQL komut satırından çıkış yapılır.

  Not: Eğer Master-Slave veritabanı mimarisine sahipseniz, kullanıcıyı sadece master sunucuda oluşturmanız gerekmektedir.

Bu dökümanı izleyerek MySQL Exporter için gerekli kullanıcıyı oluşturabilirsiniz. Kullanıcı, gerekli yetkilere sahip olacak ve MySQL Exporter'ın veritabanı metriklerini alabilmesi için hazır hale gelecektir.

MySQL Exporter'ı Ubuntu 20.04'e Kurma Kılavuzu

 1. Prometheus kullanıcısı ve grubunu oluşturun:

  sudo groupadd --system prometheus
  sudo useradd -s /sbin/nologin --system -g prometheus prometheus
 2. En son MySQL Exporter sürümünü indirin:

  curl -s https://api.github.com/repos/prometheus/mysqld_exporter/releases/latest | grep browser_download_url | grep linux-amd64 | cut -d '"' -f 4 | wget -qi -
 3. İndirilen dosyayı çıkartın:

  tar xvf mysqld_exporter*.tar.gz
 4. mysqld_exporter dosyasını /usr/local/bin/ dizinine taşıyın:

  sudo mv mysqld_exporter-*.linux-amd64/mysqld_exporter /usr/local/bin/
 5. Dosyanın çalıştırılabilir olduğundan emin olun:

  sudo chmod +x /usr/local/bin/mysqld_exporter
 6. MySQL Exporter sürümünü kontrol edin:

  mysqld_exporter --version
 7. MySQL Exporter için yapılandırma dosyasını oluşturun:

  sudo vim /etc/.mysqld_exporter.cnf

  Not: Vim yerine tercih ettiğiniz metin düzenleyiciyi kullanabilirsiniz.

 8. Aşağıdaki içeriği mysqld_exporter.cnf dosyasına yapıştırın ve kaydedin:

  [client]
  user=exporter
  password=hkyDh42Kb

  Not: Kullanıcı adı ve şifre, gerektiğinde güncelleyebileceğiniz örnek değerlerdir.

 9. Dosyanın sahipliğini düzenleyin:

  sudo chown root:prometheus /etc/.mysqld_exporter.cnf
 10. MySQL Exporter için systemd servis dosyası oluşturun:

  sudo vi /etc/systemd/system/mysql_exporter.service

  Not: Vim yerine tercih ettiğiniz metin düzenleyiciyi kullanabilirsiniz.

 11. Aşağıdaki içeriği mysql_exporter.service dosyasına yapıştırın ve kaydedin:

  [Unit]
  Description=Prometheus MySQL Exporter
  After=network.target
  User=prometheus
  Group=prometheus
  
  [Service]
  Type=simple
  Restart=always
  ExecStart=/usr/local/bin/mysqld_exporter \
  --config.my-cnf /etc/.mysqld_exporter.cnf \
  --collect.global_status \
  --collect.info_schema.innodb_metrics \
  --collect.auto_increment.columns \
  --collect.info_schema.processlist \
  --collect.binlog_size \
  --collect.info_schema.tablestats \
  --collect.global_variables \
  --collect.info_schema.query_response_time \
  --collect.info_schema.userstats \
  --collect.info_schema.tables \
  --collect.perf_schema.tablelocks \
  --collect.perf_schema.file_events \
  --collect.perf_schema.eventswaits \
  --collect.perf_schema.indexiowaits \
  --collect.perf_schema.tableiowaits \
  --collect.slave_status \
  --web.listen-address=0.0.0.0:9104
  
  [Install]
  WantedBy=multi-user.targetb

  Not: User ve Group değerlerini gerektiğinde güncelleyebilirsiniz.

 12. systemd'ye servisi tanıtın:

  sudo systemctl daemon-reload
 13. MySQL Exporter'ı başlatın:

  sudo systemctl enable mysql_exporter
  sudo systemctl start mysql_exporter
 14. MySQL Exporter'ın çalıştığını kontrol edin:

  sudo systemctl status mysql_exporter
 15. Finish 🎉

Prometheus'a MySQL Exporter'ı eklemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Prometheus'un yapılandırma dosyasını açın:

  sudo nano /etc/prometheus/prometheus.yml
 2. Dosyada scrape_configs bölümüne gidin ve aşağıdaki örnekte olduğu gibi yeni bir job tanımı ekleyin:

  scrape_configs:
   - job_name: 'mysql_exporter'
    static_configs:
     - targets: ['10.90.0.147:9104']

  Burada job_name MySQL Exporter için tanımlanan bir ad, targets ise MySQL Exporter'ın çalıştığı IP adresi ve port numarasını belirtir. Eğer MySQL Exporter farklı bir IP ve portta çalışıyorsa, ilgili değerleri güncellemeniz gerekmektedir.

 3. Yapılandırmayı kaydedip dosyayı kapatın.

 4. Prometheus servisini yeniden başlatın:

  sudo systemctl restart prometheus
 5. Artık Prometheus, belirttiğiniz MySQL Exporter hedefini scrape edecek ve metrikleri toplayacaktır. Metrikleri Prometheus Web arayüzünden (http://<Prometheus-IP-Adresi>:9090) veya Prometheus üzerinden sorgulayarak kullanabilirsiniz.

Prometheus'a MySQL Exporter'ı ekledikten sonra, MySQL veritabanına ait metrikleri scrape ederek görselleştirebilir, alarm ve kaynak izleme kuralları oluşturabilirsiniz.

Last updated